(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1994 FEMALE

  • (JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1994 FEMALE

(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1994 FEMALE

POSITION

President: (Head) Peng Xiu Lan 

Group Leader: (Deputy) Wang Jun Yi, Zhong Qi Yu 

Secretary: (Head) Zhong Qi Yu, (Deputy) Huang Jing Bao 

General Affairs: (Head) Deng Xue Fang, (Deputy) Han Mei Mi 

Treasurer: (Head) Huang Hui Ping, (Deputy) Li Yi Xuan 

Accounting: Wang Jun Yi 

Other Committee Members: 

Chairperson: Zhang Pei Xian 

Recreation: (Head) Han Wen Jun, (Deputy) Zhang Yan Jin 

Contact: Peng Xiu Lan 

Members: Yang Li Ping, Lin Shu Hui, Wang Tian Ning

POSITION

會長:(正)彭秀嵐

團長:(副)王君儀   鐘啓鈺

文書:(正)鐘啓鈺   (副)黃淨堡

總務:(正)鄧雪芳   (副)韓美咪

財政:(正)黃慧萍   (副)李依璇

查帳:王君儀

其他委員:

主席:張佩嫻

康樂:(正)韓文君 (副)張艷錦

聯絡:彭秀嵐

委員:楊麗萍   林淑惠  王填寧

LATEST NEWS

LATEST NEWS

READ MORE
READ MORE

JOIN THE COMMUNITY

Register now to become part of our community.

JOIN THE COMMUNITY

Subscribe now and get the latest newsletters from us.

    SOCIAL MEDIA

    2023-07-03T19:21:41+08:00