(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1993 FEMALE

  • (JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1993 FEMALE

(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1993 MALE

POSITION

Chairperson: Peng Yan Ling 

General Affairs: Lin Rui Rui (Head), Deng Xue Fang (Deputy) 

Secretary: Jiang Xiu Hui (Head), Han Mei Mi (Deputy) 

Treasurer: Lin Shu Zhen (Head), Li Yi Xuan (Deputy) 

Recreation Committee: Han Wen Jun (Primary), Zhang Yan Jin (Deputy) 

Team Members: 

Peng Xiu Gang 

Yang Li Ping 

Zhong Qi Huan 

Han Hui Xiang 

Zhang Pei Xian 

Wang Jun Yi 

Wang Shen Ning 

Huang Hui Ping 

Lin Shu Hui 

Mo Wen Yi 

Liu Chun Mei

POSITION

主席:彭燕玲

總務:林瑞瑞(正) 鄧雪芳(副)

文書:江秀慧(正) 韓美咪(副) 

財政:林淑珍(正)  李依璇(副)

康樂:韓文君(正) 張艷錦(副)

隊員:

彭秀崗

楊麗萍

鐘啟環

韓慧香

張佩嫻

王君儀

王慎寧

黃慧萍

林淑慧

莫雯怡

劉春梅

LATEST NEWS

LATEST NEWS

READ MORE
READ MORE

JOIN THE COMMUNITY

Register now to become part of our community.

JOIN THE COMMUNITY

Subscribe now and get the latest newsletters from us.

    SOCIAL MEDIA

    2023-07-03T19:14:33+08:00