(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1989 FEMALE

  • (JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1989 FEMALE

(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1989 FEMALE

POSITION

Advisor: Teacher Pan Xiu Lian 

Chairperson: Hong Pei Qun 

Captain: Chen Xin Bao 

General Affairs: Zhao Yue Lan 

Treasurer: He Yi Chun 

Accounting: Liu Qiu Yan 

Secretary: Lin Xiu Zhu 

Recreation Committee: Zeng Cui Ling, Liang Qiu Shi 

Liaison: Yang Mei Qun, Chen Pei Xia 

Team Members: 

Wang Ai Ling 

Chen Shu Qing 

Chen Feng Qiong 

Qiu Feng Ling 

Huang Xiu Ling 

Lin Xiu Mei 

Du Li Hua 

Chen Pei Pei 

Wu Xiao Juan 

Liu Hui Ling

POSITION

指導老師:潘秀聯師

主席:洪佩群

隊長:陳新寶

總務:趙月蘭

財政:何儀春

查賬:劉秋燕

文書:林秀珠

康樂:曾翠玲   梁秋詩

聯絡:楊美群   陳佩霞

隊員:

王愛玲

陳淑卿

陳鳳琼

邱鳳玲

黃秀玲

林秀美 

杜麗華 

陳佩佩

吳曉娟

劉慧玲

LATEST NEWS

LATEST NEWS

READ MORE
READ MORE

JOIN THE COMMUNITY

Register now to become part of our community.

JOIN THE COMMUNITY

Subscribe now and get the latest newsletters from us.

    SOCIAL MEDIA

    2023-07-03T19:03:51+08:00