(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1987 FEMALE

  • (JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1987 FEMALE

(JOHOR BAHRU) FOON YEW BASKETBALL TEAM 1987 FEMALE

POSITION

Captain: Chen Xiu Qing

Team Members: 

He Yun Pei 

Fu Bing Jing 

Chen Xin Bao 

He Fa Chun 

Guo Yan Jiao 

Lin Rui Lian 

Guo Yan Ni 

Zhuang Yu Mei 

Li Xiao Qian 

Zhao Yue Zhen 

Zeng Xiang Rong

POSITION

隊長:陳秀清

隊員:

何雲佩

符冰晶

陳新寶

何伐春

郭燕嬌

林瑞蓮

郭燕妮

莊玉梅

李小倩

趙月貞

曾祥容

LATEST NEWS

LATEST NEWS

READ MORE
READ MORE

JOIN THE COMMUNITY

Register now to become part of our community.

JOIN THE COMMUNITY

Subscribe now and get the latest newsletters from us.

    SOCIAL MEDIA

    2023-07-03T19:02:19+08:00